Prošnje za subvencije

DEU SLO 

Obravnavanje prošenj za subvencije


Bistvena naloga te službe je obravnavanje splošnih prošenj za subvencije (posebni projekti v zvezi s slovensko narodno skupnostjo). Naslednje informacije naj poenostavijo in olajšajo zadovoljivo reševanje v okviru dotiranja.


Koroška deželna vlada je na seji dne 22. septembra 1964 sprejela sklep o »Splošnih smernicah za podpore iz deželnih sredstev«, ki predvidevajo naslednje ukrepanje pri odobravanju subvencijskih sredstev:


● Pred odobritvijo subvencijskih sredstev je treba od prosilca za subvencijo zahtevati izjavo o tem, ali je za isti namen sicer še zaprosil za podporo iz javnih sredstev ali jo že prejel in če, na katerih uradih ter v kateri višini.


● Poleg tega se subvencijska sredstva lahko odobrijo le pod pogojem, da prosilec za subvencijo pred izplačilom zneska sprejme pravno zavezujoče obveznosti:

1. Da subvencijski znesek uporabi gospodarno in namensko ter da v tej zvezi predloži izkaz o namenski uporabi v obliki izvirnih računov.

2. Da deželi Koroški v primeru nenamenske uporabe na zahtevo vrne subvencijski znesek s šestodstotnimi obrestmi od dne prištevanja in da prizna obveznost vračila.


Da se vaša prošnja za subvencijo lahko obravnava, ste naprošeni, da priloženo izjavo v obliki obrazca ustrezno izpolnite in jo posredujete Uradu koroške deželne vlade, oddelku 1-Direkciji urada deželne vlade,Arnulfplatz 1, 9021 Klagenfurt am Wörthersee.


Prosimo, da upoštevate:

● Pravočasna oddaja (najmanj 10 tednov pred pričetkom prireditve) prošnje za subvencijo s podrobnim opisom projekta

● Prošnji za podporo oz. izjavi je treba priložiti stroškovnik (finančni načrt; navedba dohodkov in izdatkov)

● Izjavo je treba izpolniti, podpisati in vrniti uradu – šele ob prispetju popolne dokumentacije se ustrezno pripravi spis za odobritev subvencije.

● V primeru pozitivne rešitve prošnje je treba vse tiskovine (vabila, lepake itn.) opremiti z logotipom službe, ki je dotacijo odobrila (Biro za slovensko narodno skupnost – glej prenos logotipov spodaj).

● Za odobreno subvencijsko vsoto je treba v roku enega leta predložiti izkaz o namenski uporabi dotacije (predložitev originalnih računov in potrdil o vplačilu).


Prenos izjave:

Izjava


Prenos logotipa:

Logotip Biro za slovensko narodno skupnost