Zakonska besedila

DEU SLO 

PRAVNE OSNOVE


Avstriji živijo avtohtone manjšine oz. narodne skupnosti, ki so na osnovi ustave deležne posebne zaščite. Oznaki se v pravnem redu uporabljata kot sopomenki.


Po 2. odst. 1. čl. Zakona o narodnih skupnostih so narodne skupnosti opredeljene kot »skupine avstrijskih državljanov nenemške materinščine in svoje narodnosti, ki stalno prebivajo in so doma v predelih zveznega območja«. Kot avstrijski državljani in državljanke imajo pripadniki in pripadnice narodnih skupnosti iste pravice kot ostali državljani ter državljanke. Poleg tega pa obstajajo še nekateri pravni predpisi in določbe na zvezni in deželni ravni, ki vsebujejo posebne ureditve za narodne skupnosti. Najpomembnejši so našteti v nadaljevanju.


19. člen Temeljnega zakona o splošnih državljanskih pravicah 1867

Temeljni zakon z dne 21. decembra 1867, o splošnih pravicah državljanov za kraljevine in dežele, zastopane v državnem svetu.

Občni državni zakonik in vladni list Avstrijanskega cesarstva, št. 142/1867


Členi 62 do 69 senžermenske pogodbe 1920

Senžermenska državna pogodba z dne 10. septembra 1919. Prvotno besedilo zakona: drž. zak. list št. 303/1920 v besedilu z. z. l. III št. 179/2002 (poprava tiskovnih napak)


7. člen Avstrijske državne pogodbe 1955

Državna pogodba o ponovni vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije z. z. l. št. 152/1955


8. člen Zveznega ustavnega zakona Državni cilj zaščite narodnih skupnosti

Zvezni ustavni zakon; z. z. l. št. 1/1930 spremenjen z z. z. l. I št. 81/2005


Zakon o narodnih skupnostih 1976 v besedilu iz l. 2011

Zvezni zakon o pravnem položaju narodnih skupnosti v Avstriiji (Zakon o narodnih skupnostih); z. z. l. št. 396/1976 in zvezni zakon, s katerim se spreminja Zakon o narodnih skupnostih; z. z. l. I št. 46/2011


Manjšinski šolski zakon

Zvezni zakon z dne 19. marca 1959, s katerim se za zvezno deželo Koroško določajo predpisi za izvajanje določb o manjšinskem šolstvu avstrijske državne pogodbe z. z. l. št. 101/1959 nazadnje spremenjen z z. z. l. št. 420/1990


Sosveti za narodne skupnosti

Uredba zvezne vlade z dne 18. januarja 1977 o sosvetih za narodne skupnosti z. z. l. št. 38/1977


5. člen in 69.a člen Koroške deželne ustave

d. z. l. št. 85/1996 nazadnje spremenjena z z. z. l. št. 25/2017


Koroški zakon o glasbeni šoli

d. z. l. št. 73/2012 nazadnje spremenjen z d. z. l. št. 29/2015


Koroški zakon o skladu za otroške vrtce K-SOV

Zakon z dne 12. julija 2001, s katerim je bil urejen sklad za podpiranje dvo- in večjezičnih otroških vrtcev, d. z. l. št. 74/2001


Uredba kuratorija Koroškega sklada za otroške vrtce narodne skupnosti z dne 20. junija 2002, številka: KG 13/10 2002, s katero se določajo smernice za jezikovnopedagoške koncepte nosilcev dvo- in večjezičnih otroških vrtcev.


Uredba kuratorija Koroškega sklada za otroške vrtce narodne skupnosti z dne 20. junija 2002, številka: KG 13/11 2002, o zahtevah za zaposlitev za vzgojitelje/-ice v dvo- in večjezičnih otroških vrtcih z upoštevanjem posebnih jezikovnopedagoških zahtev.


Uredba kuratorija Koroškega sklada za otroške vrtce narodne skupnosti z dne 20. junija 2002, številka: KG 13/9 2002, o določitvi minimalne višine starševskih prispevkov v dvo- in večjezičnih otroških vrtcih.


Koroški zakon o pospeševanju kulture 2002

d. z. l. št. 45/2002 nazadnje spremenjen z d. z. l. št. 59/2013


Zakon o koroškem deželnem muzeju 1998

Zakon z dne 9. julija 1998, s katerim se Deželni muzej za Koroško ureja kot zavod d. z. l. št. 72/1998


Uredba zvezne vlade o obrazcih za postopke vročevanja

z. z. l. II št. 34/2018


Uredba zvezne vlade o obrazcih, ki jih je treba uporabljati pri izvajanju zakonov o upravnih postopkih

z. z. l. II št. 405/2015Nadaljnje informacije:


Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin

z. z. l. III št. 120/1998


Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih

z. z. l. št. 216/2001 nazadnje spremenjen z z. z. l. III št. 11/2016


Evropska listina o temeljnih pravicah

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (2000/C 364/01)